กำหนดการสำคัญ

ประกาศด้านบทความ 17 พ.ค. 2564  
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 15 มิ.ย. 2564  
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ 30 ก.ย. 2564 18 ต.ค. 2564
ช่วงพิจารณาบทความ 1 ต.ค. - 1 พ.ย. 2564 19 ต.ค. - 11 พ.ย. 2564
แจ้งผลการพิจารณาบทความ 2 พ.ย. 2564 12 พ.ย. 2564
นำเสนอบทความ 30 พ.ย. 2564 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2564

ประเภทของบทความ

บทความประเภท Share Idea (เฉพาะพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ขอบเขตและหัวข้อบทความประเภท Share Idea

ขอบเขตและหัวข้อของบทความประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การแชร์ประสบการณ์หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานที่ท่านได้รับมอบหมาย การแชร์ความรู้หรือแนวความคิดที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ กฟภ.

แบบฟอร์มบทความประเภท Share Idea

การส่งบทความประเภท Share Idea ขอให้ผู้ที่สนใจจัดทำบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบฟอร์มที่ระบุชื่อ-นามสกุล และแบบฟอร์มที่ไม่ระบุชื่อ-นามสกุล โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนบทความได้จากลิงค์ต่อไปนี้

บทความประเภท Full Paper

ขอบเขตและหัวข้อบทความประเภท Full Paper

ขอบเขตและหัวข้อของบทความประกอบด้วยเนื้อหาทางวิชาการ โดยครอบคลุมหัวข้อหลักใน 4 ด้าน ประกอบด้วย Power and Energy, New business and marketing, Innovation and Technology และ Human Resource / Financial / Accounting / Strategy โดยมีรายละเอียดหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้

 1. Power and Energy ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
  • Power to Grid
  • Distributed Energy Resources
  • RE Utilizations
  • Energy as a Service
  • Operation and Maintenance
  • Microgrid and Virtual Power Plant
  • Smart grid
  • Energy Consumption Management
  • Power Systems and Automation
  • Fault Monitoring and Predictive Maint
 2. New business and marketing ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
  • RE Business
  • EV
  • Energy Storage
  • Powered Energy Trading
  • Vehicles-to-Grid (V2G)
  • New Energy Business
  • Demand-Side Management
  • Business Devel
 3. Innovation and Technology ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
  • Blockchain for energy
  • Internet of Energy
  • Quantum Computing
  • Digitalization
  • Power-to-X technologies
  • Electrical Networks of the Future
  • New Energy Materials and Devices
  • Energy-Saving Technology
  • New Energy Applications
  • Communication
  • Information Technology
 4. Human Resource / Financial / Accounting / Strategy ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
  • Enterprise Legal
  • Human Resource Management
  • Financial Management
  • Accounting Management
  • Enterprise Strategic Planning
  • Corporate Governance (CG)
  • Corporate Social Responsibility

แบบฟอร์มบทความประเภท Full Paper

การส่งบทความประเภท Full Paper ขอให้ผู้ที่สนใจจัดทำบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบฟอร์มที่ระบุชื่อ-นามสกุล และแบบฟอร์มที่ไม่ระบุชื่อ-นามสกุล โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนบทความได้จากลิงค์ต่อไปนี้

แบบฟอร์มภาษาไทย

แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ

ซึ่งผู้ส่งบทความสามารถส่งได้ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผู้ส่งบทความด้วยภาษาอังกฤษ ให้นำเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษ


วิธีการส่งและพิจารณาบทความ

 1. สมัครเพื่อสร้างบัญชีรายชื่อในเว็บไซต์ PEACON & Innovation 2021 โดยกรอกรายละเอียดของผู้ส่งบทความ
 2. จัดทำบทความตามรูปแบบที่กำหนด
 3. ส่งบทความผ่านเว็บไซต์ PEACON & Innovation 2021
 4. รอผลการพิจารณาบทความ
 5. การพิจารณาบทความ
  • บทความประเภท Share Idea พิจารณาบทความโดย Reviewer ภายใน กฟภ. อย่างน้อย 3 ท่าน ต่อบทความ
  • บทความประเภท Full Paper พิจารณาบทความโดย Reviewer ภายใน กฟภ. อย่างน้อย 3 ท่าน และ Reviewer จากสถาบันการศึกษา อย่างน้อย 3 ท่าน ต่อบทความ ซึ่งแบ่งการนำเสนอบทความเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การนำเสนอแบบ Oral Presentation และการนำเสนอแบบ Poster Presentation
 6. แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของ Reviewer
 7. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขแล้วผ่านเว็ปไซต์ PEACON & Innovation 2021
 8. รอผลการตอบรับ
 9. เมื่อท่านได้รับการตอบรับให้ร่วมนำเสนอบทความแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย ใบตอบรับเข้าร่วมงาน แบบฟอร์มรายละเอียดของผู้นำเสนอบทความ และแบบฟอร์มความรับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้บทความละ 1 ท่าน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มความรับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดของผู้นำเสนอบทความ
 10. การนำเสนอบทความ ให้ผู้ส่งบทความภาษาไทย นำเสนอเป็นภาษาไทย และผู้ส่งบทความภาษาอังกฤษ ให้นำเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
  • สำหรับบทความประเภท Share Idea นำเสนอบทความละ 1 ท่าน ระยะเวลา 20 นาที ถาม-ตอบ 10 นาที รวม 30 นาที และผู้นำเสนอบทความต้องส่งไฟล์การนำเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  • สำหรับบทความประเภท Full Paper นำเสนอบทความละ 1 ท่าน ระยะเวลา 15 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที รวม 20 นาที และผู้นำเสนอบทความต้องส่งไฟล์การนำเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
เงินรางวัลสำหรับบทความที่ผ่านการพิจารณา
 1. สำหรับบทความที่ผ่านการพิจารณา
  • บทความประเภท Full Paper รางวัลละ 1,200.- บาท
  • บทความประเภท Share Idea รางวัลละ 1,200.- บาท
 2. สำหรับบทความ Best Paper

  บทความประเภท Full Paper จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,000.- บาท ประกอบด้วย

  • ด้าน Power and Energy จำนวน 1 รางวัล
  • ด้าน New business and Marketing จำนวน 1 รางวัล
  • ด้าน Innovation and Technology จำนวน 1 รางวัล
  • ด้าน Human Resource / Financial / Accounting / Strategy จำนวน 1 รางวัล

  บทความประเภท Share Idea จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000.- บาท

รูปแบบการจัดงานประชุม

รูปแบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Webminar (Online 100%)