คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายภิญโญ ทองเจิม รองผู้ว่าการบริหารองค์กร
ประธานคณะกรรมการ
นางฐิติรัตน์ พละสรร ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร 
รองประธานคณะกรรมการ
นายประดิษฐ์ เฟื่องฟู ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์
รองประธานคณะกรรมการ
นายมนต์ชัย ดานุโพธิ์บริบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล (ทรัพยากรบุคคล) 
รองประธานคณะกรรมการ
นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายพิจารณาบทความ
นายจรัล ตั้งวงศ์ชูเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรรมการ และเลขานุการคณะทำงานฝ่ายพิจารณาบทความ
นายทรงวุฒิ ขันดี ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
กรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการ
นางสาวพัชรมณี เย็นมั่นคง ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางดาราวรรณ พรหมกสิกร ผู้อำนวยการฝ่ายงานผู้ว่าการ
กรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายพิธีการ
นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า
กรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายนวัตกรรม 
นายอนวรรธ สงขกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสาร
กรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายสารสนเทศ
นางสาวชนิกนันท์ วัณณะสุต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรรมการ และประธานคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและปฏิคม