สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority : PEA)

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ฝ่ายพิจารณาบทความ: กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.)

e-mail: peacon2021@pea.co.th

โทรศัพท์: 0-2009-6059